Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSTHAVES FOR WOMEN

Versie geldig vanaf 1 november 2012

ALGEMEEN

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Musthaves for Women. De voorwaarden zijn
               voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Musthaves for Women. Op verzoek zenden wij u
               een schriftelijk exemplaar.

1.2          Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
               gaat. Musthaves for Women behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het
               verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
               derden niet door Musthaves for Women erkend.

1.4          Musthaves for Women garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet
               aan de in het aanbod vermelde specificaties.

LEVERING

2.1       Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2       In het kader van de regels van de koop op afstand zal Musthaves for Women bestellingen tenminste binnen
            30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar),
            of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd,
            dan ontvangt de consument binnen 1 maand na bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling
            zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3       Aan de leveringsplicht van Musthaves for Women zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
            Musthaves for Women geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt
            het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4       Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten
            worden ontleend.

PRIJZEN

3.1       Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
            maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2       Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt
            geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3       Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

ZICHTTERMIJN/HERROEPINGSRECHT

4.1       Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),
            heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave
            van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer
            na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Musthaves for Women heeft teruggezonden, is de koop een feit.
            De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering
            schriftelijk melding te maken bij Musthaves for Women. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
            teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden
            in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken
            bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van
            dit lid. Met inachtneming van hetgeen bepaald is in de vorige zin, draagt Musthaves for Women er zorg voor dat binnen
            30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan
            de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor de rekening en risico van de
            afnemer.

4.2       Het herroepingsrecht geldt niet voor:

            - goederen waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed
               heeft.

            - goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk 
               persoonlijk karakter hebben.
 
            - voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne of die snel 

               kunnen bederven of verouderen.

GEGEVENSBEHEER

5.1       Indien u een bestelling plaatst bij Musthaves for Women, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand
            van Musthaves for Women. Musthaves for Women houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens
            niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2       Musthaves for Women respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke
            behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3       Musthaves for Women maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf
            van deze lijst te verwijderen.

GARANTIE EN CONFORMITEIT

6.1       De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
            specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
            overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2       Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
             vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer
             jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of overeenkomst op afstand.

6.3       De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak
             verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan
             dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mushaves for Women) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk
             te melden aan Musthaves for Women. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk tot maximaal
             2 maanden na levering aan Musthaves for Women schriftelijk te worden gemeld.
             Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking
             (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
             Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of
             doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4       Indien klachten van de afnemer door Musthaves for Women gegrond bevonden worden, zal Musthaves for Women naar haar
            keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding
            treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Musthaves for Women en mitsdien het bedrag der
            schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel
            (naar keuze van Musthaves for Women) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering
            van Musthaves for Women gedekte bedrag.
            Iedere aansprakelijkheid van Musthaves for Women voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede
            begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens
            gederfde winst.

6.5       Deze garantie geldt niet indien:

A)        zolang de afnemer jegens Musthaves for Women in gebreke is

B)        de afnemer de geleverde zaken zelf heeft geprepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken

C)        de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in
            strijd met de aanwijzingen van Musthaves for Women en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld

D)        de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten
            aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

AANBIEDINGEN

7.1       Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld

7.2       Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Musthaves for Women zich het recht voor de
            aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3       Mondelinge toezeggingen verbinden Musthaves for Women slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4       Aanbiedingen van Musthaves for Women gelden niet automatisch ook voor nabestellingen

7.5       Musthaves for Women kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de
            aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

OVEREENKOMST

8.1       Een overeenkomst tussen Musthaves for Women en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door
            Musthaves for Women op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2       Musthaves for Women behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
             accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na
             vooruitbetaling.

AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

9.1       Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van
            etiketten, etc. op de internetsite van Musthaves for Women gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen
            geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

OVERMACHT

10.1     Musthaves for Women is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen
            ten gevolge van overmacht.

10.2     Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor
             haar risico behoort te komen. Vertraging bij wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen
             in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
             vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,
             nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Musthaves for Women, alsmede van hulppersonen,
             ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3     Musthaves for Women behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is
            tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de
            overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Musthaves for Women gehouden
            enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4     Indien Musthaves for Women bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
             of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
             afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
             Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

AANSPRAKELIJKHEID

11.1     Musthaves for Women is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door
           verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg
           onze website.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1     Eigendom van alle door Musthaves for Women aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij
            Musthaves for Women zolang de afnemer de vorderingen van Musthaves for Women uit hoofde van de
            overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer
            de vorderingen van Musthaves for Women wegens tekort schieten in de nakoming van zodanig
            verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, rente en
            kosten een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2     De door Musthaves for Women geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen
            slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel
            worden gebruikt.

12.3     De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
            andere wijze te bezwaren.

12.4     De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Musthaves for Women of
            een door Musthaves for Women aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Musthaves for Women haar
            eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden
            en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
            vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Musthaves for Women zo snel als redelijkerwijs verwacht mag
            worden daarvan op de hooge te stellen.

12.6     De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
            tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek
            ter inzage te geven aan Musthaves for Women

TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

13.1     Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

13.2     Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Musthaves for Women en de koper,
            welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het
            arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Musthaves for Women er de voorkeur aan geeft het
            verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering
            van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Wij maken op deze website gebruik van cookies.Close
Powered By OpenCart
Musthaves for Women © 2018